(+84) 463.28.7979

Tìm hiểu Exchange 2010 Volume Snapshot Plug-in (Phần 2)


Giới thiệu

Trong phần đầu của loạt bài này, chúng ta đã cùng xem cách thực hiện các backup sử dụng plug-in mới Exchange 2007 2010 VSS.

Bạn có thể xem thêm phần 1 tại đây:

>> Tìm hiểu Exchange 2010 Volume Snapshot (VSS) Plug-in mới (phần 1)

Trong phần hai, chúng ta sẽ cùng xem xét cách thực hiện một khôi phục, cả đến vị trí ban đầu cũng như đến vị trí thay thế (trong trường họp bạn muốn khôi phục những đối tượng hòm thư xác định cho một hay nhiều hòm thư trong một cơ sở dữ liệu đã được khôi phục)
Khôi phục Exchange 2010 Databases đến vị trí ban đầu của chúng

Bây giờ chúng ta đã đi qua hết quá trình backup, những xem xét những option có sẵn khi khôi phục dữ liệu Exchange sử dụng plug-in Exchange VSS mới có trong Exchange 2010.
Như đã nói ở đầu bài viết, có hai mục; bạn có thể khôi phục đến vị trí ban đầu (và do đó ghi đè lên những cơ sở dữ liệu sản xuất), hay bạn có thể khôi phục đến một vị trí thay thế. Nhớ rằng nếu bạn chọn khôi phục một hay nhiều cơ sở dữ liệu được DAG bảo vệ, bạn phải khôi phục đến bản copy cơ sở dữ liệu active, không phải passive.

Để bắt đầu quá trình khôi phục, click vào “Recover” trong pane Action như hình 1.

Exchange 2010 Volume Snapshot

Hình 1: Chọn Recover trong Windows Server Backup Console

Recovery Wizard được mở ra. Trên trang “Getting started”, chọn “This server (servername)” và sau đó click “Next”

Exchange 2010 Volume Snapshot

Hình 2: chọn server này trên trang “Getting started”

Bây giờ xác định ngày bạn muốn khôi phục dữ liệu Exchange (hình 3), và sau đó click “Next”

Exchange 2010 Volume Snapshot

Hình 3: Chọn ngày backup chúng ta muốn khôi phục

Trên trang “Select recovery type”, chọn “Applications” (vì bạn muốn khôi phục dữ liệu ứng dụng) và click “Next”

Exchange 2010 Volume Snapshot

Hình 4: Chọn dạng khôi phục

Trên trang “Select application”, chọn Exchange và click “View Details”.

Chú ý: Nếu bạn đang khôi phục backup mới nhất, và vì lý do nào đó, bạn muốn thực hiện khôi phục roll-forward của các cơ sở dữ liệu, hãy chọn mục này.

Exchange 2010 Volume Snapshot

Hình 5: Chọn ứng dụng Exchange.

Trong cửa sổ “Details – Exchange”, bạn có thể thấy các cơ sở dữ liệu đã được backup trong snapshot volume này.

Exchange 2010 Volume Snapshot

Hình 6: Cửa sổ chi tiết liệt kê Exchange Databases

Pages: 1 2 3 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>