(+84) 463.28.7979

Tìm hiểu về Exchange 2007 SP2 Volume Snapshot (P 2)


Giới thiệu

Trong phần 1 của loạt seri 2 bài này, chúng đã xem xét cụ thể về cách thức để thực hiện các backup dùng Exchange 2007 SP2 VSS plug-in.

Bạn có thể xem chi tiết từng phần của chuỗi bài viết phía dưới:

>> Tìm hiểu về Exchange 2007 SP2 Volume Snapshot (P 1)

Trong phần 2 này, chúng ta sẽ xem xét cách thực hiện một restore, cả ở vị trí ban đầu và vị trí thay thế, trong trường hợp bạn muốn recover lại các item mailbox cho một hay nhiều hòm thư trong cơ sở dữ liệu restore.

Restore cơ sở dữ liệu Exchange 2007 đến vị trí ban đầu

Chúng ta đã nói qua về quá trình backup, hãy xem những mục có sẵn khi bạn restore cơ sở dữ liệu Exchange dùng plug-in Exchange VSS mới có trong Exchange 2007 Service Pack 2.

Như đã nói ở phần đầu, có hai mục restore; bạn có thể restore ở vị trí ban đầu và do đó ghi đè lên các sản phẩm cơ sở dữ liệu sản xuất, thay vào đó, bạn có thể restore đến một vị trí thay thế.

Để bắt đầu quá trình restore, click vào “Recover” trên pane Action như hình 1.

Exchange_2k7_SP2_Snapshot_P2_1

Hình 1: Chọn Recover trong Windows Server Backup Console

Nó sẽ mở ra Recovery Wizard. Trên trang “Getting started”, đảm bảo là “This server (servername)” được chọn và sau đó click “Next”

Exchange_2k7_SP2_Snapshot_P2_2

Hình 2: Chọn server này trên trang “Getting started”

Bây giờ xác định này mà bạn muốn restore dữ liệu Exchange (hình 3), sau đó click “Next”.

Exchange_2k7_SP2_Snapshot_P2_3

Hình 3: Chọn ngày backup mà bạn muốn restore

Trên trang “Select recovery type”, chọn “Applications” (vì bạn muốn restore dữ liệu ứng dụng) và click “Next”

Exchange_2k7_SP2_Snapshot_P2_4

Hình 4: Chọn dạng recovery

Trên trang “Select application”, chọn Exchange và click “View Details”.

Chú ý: Nếu bạn đang restore backup cũ nhất và vì vài lý do bạn không muốn thực hiện recovery roll-forward các cơ sở dữ liệu, hãy đảm bảo là bạn chọn mục này.

Exchange_2k7_SP2_Snapshot_P2_5

Hình 5: Chọn ứng dụng Exchange

Trong cửa sổ “Details – Exchange”, bạn sẽ nhìn thấy 6 nhóm lưu trữ và các cơ sở dữ liệu được backup trong volume snapshot này.

Exchange_2k7_SP2_Snapshot_P2_6

Hình 6: Chi tiết cửa sổ liệt kê Exchange Storage Groups/Databases

Click “OK” và sau đó là “Next”

Trang “Specify recovery options” là nơi bạn có thể xác định liệu bạn muốn restore trực tiếp đến các nhóm lưu trữ sản xuất và cơ sở dữ liệu hay bạn muốn restore đến một vị trí thay thế. Trong ví dụ đầu tiên chúng ta sẽ restore đến vị trí ban đầu. Để làm điều này, chọn mục đầu tiên và click “Next”

Exchange_2k7_SP2_Snapshot_P2_7

Hình 7: Chọn recover đến vị trí ban đầu

Trên trang “Confirmation”, click “Recover” để bắt đầu quá trình restore.

Exchange_2k7_SP2_Snapshot_P2_8

Hình 8: Trang Recovery Confirmation

Phụ thuộc vào số các nhóm và cơ sở dữ liệu lưu trữ đang được restore cũng như kích thước mỗi cơ sở dữ liệu, restore có thể mất một lúc.

Exchange_2k7_SP2_Snapshot_P2_9

Hình 9: Restore Exchange Storage Groups và Databases

Pages: 1 2 3 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *