(+84) 463.28.7979

Tính năng Wifi mới trong Windows 7


Bài viết này bàn về Wi-Fi Protected Setup (WPS), Wireless Router Configuration, Wireless Networks và Advanced Hosted 802.1X Settings.

Giới thiệu

Trong số các cải tiến đối với Network and Sharing Center, đã có một cặp tính năng kết nối Wi-Fi mới được thêm vào trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2. Hỗ trợ của thiết lập Wi-Fi Protected Setup (WPS) cho phép người quản trị và người dùng dễ dàng thiết lập bộ định tuyến không dây hoặc điểm truy cập và wireless client. Wireless Hosted Network cho phép bạn tạo Virtual mạng Wi-Fi. Thiết lập Advanced 802.1Xcung cấp cho bạn kiểm soát nhiều thiết lập chứng thực hơn khi sử dụng chế độ bảo mật của WPA hoặc WPA2. Trong bài này, chúng tôi sẽ thảo luận về từng tính năng.

Hỗ trợ cho Wi-Fi Protected Setup (WPS) và cấu hình Wireless Router Configuration

Wi-Fi Protected Setup (WPS), được phát triển bởi Liên minh Wi-Fi, giúp người dùng nhanh chóng và dễ dàng cấu hình bảo mật WPA/WPA2-Personal (PSK) trên các bộ định tuyến không dây và client. Các nhà cung cấp sử dụng một hoặc cả hai phương pháp cấu hình khác nhau WPS: Personal Information Number (PIN) và Push Button Configuration (PBC).

Phương pháp mã PIN thường bao gồm nhập mã PIN từ một adapter không dây vào bảng điều khiển dựa trên web của router. PIN này có thể được cài sẵn và in trên adapter hoặc hiển thị hoặc tùy biến thông qua phần mềm client.

Push Button Configuration (PBC) bao gồm phương pháp nhấn một nút trên bộ định tuyến không dây và sau đó nhấn một nút trên bộ điều hợp không dây hoặc máy tính (có hỗ trợ WPS) trong vòng một phút hoặc lâu hơn. Hầu hết các bộ điều hợp không dây không có nút bấm vật lý, nhưng họ có thể có một nút trên phần mềm máy khách nếu bạn đã cài đặt nó. Tương tự, bộ định tuyến không dây sẽ có WPS cài đặt sẵn có trên bảng điều khiển dựa trên web.

Hoạt động chính xác của WPS có thể khác nhau giữa các nhà cung cấp phần cứng và phần mềm. Tuy nhiên, nói chung WPS hoạt động như thế này: Nó tạo ra một cụm từ mật khẩu WPA/WPA2 về các nỗ lực WPS đầu tiên khi các router không dây vẫn còn thiết lập với các cài đặt mặc định. Bất kỳ client tham gia trong nỗ lực đầu tiên hoặc trong tương lai WPS sẽ tự động được cấu hình với các cụm từ mật khẩu cùng WPA/WPA2. Tuy nhiên, nếu một số thiết lập trên router không dây (như các SSID) được thay đổi từ mặc định trước khi nỗ lực WPS đầu tiên, bảo đảm không có thể được kích hoạt bằng WPS. Nếu bảo mật WPA/WPA2 đã được thiết lập thông qua các phương pháp khác, WPS vẫn sẽ giúp cấu hình các thiết bị khách hàng với các cụm từ mật khẩu WPA/WPA2 hiện có.

Microsoft bắt đầu giới thiệu việc thực hiện của WPS trong Windows Vista theo tính năng Windows Connect Now. Việc sử dụng mã PIN WPS được hỗ trợ nhưng đòi hỏi bạn phải đầu tiên kết nối qua Ethernet. Windows Vista SP2 sau đó thêm hỗ trợ cho Push Button Configuration (PBC). Ở đây chúng ta sẽ thảo luận về các chức năng WPS trong Windows 7.

Windows 7 hỗ trợ các phương pháp PBC. Lần đầu tiên bạn cố gắng kết nối tới một bộ định tuyến không dây với WPS, Windows 7 sẽ nhắc bạn nhập khóa bảo mật hoặc nhấn nút, như Hình 1 cho thấy.

Hình 1: Nhắc nhập PSK key hoặc remaindering để đẩy nút WPS trên router.

Nếu bạn nhấn nút WPS trên router, các thiết lập bảo mật tự động sẽ được chuyển sang Windows 7, nó sẽ kết nối, và một profile sẽ được tạo ra và lưu trữ cho các kết nối trong tương lai để router.

Windows 7 cũng hỗ trợ phương pháp mã PIN nhưng không phải theo nghĩa thông thường, chỉ khi thiết lập các bộ định tuyến lần đầu tiên. Nếu Windows 7 phát hiện router đang sử dụng thiết lập mặc định khi bạn cố gắng kết nối, nó sẽ nhắc bạn cài đặt các bộ định tuyến, như Hình 2 cho thấy.

Hình 2: Nhắc nhở để thiết lập một router không dây mới.

Bạn có thể tiến hành kết nối với tín hiệu không an toàn hoặc bạn có thể thiết lập quyền router trong Windows 7. Nếu bạn chọn để thiết lập router, bạn sẽ được nhắc nhở cho PIN của router (xem hình 3).

Hình 3: Nhập mã PIN WPS để thiết lập một router không dây mới.

Sau đó, bạn sẽ được nhắc nhập tên mạng (SSID) và tùy chọn tùy chỉnh thiết lập bảo mật, như Hình 4 cho thấy.

Hình 4: Nhập thiết lập cho Wireless

Sau khi cấu hình, nó sẽ hiển thị key mật mã để sử dụng trên thiết bị Wi-Fi cũ không hỗ trợ WPS. Nếu bạn có máy Windows XP, bạn có thể thậm chí chèn một ổ đĩa flash USB để sao chép các cấu hình đó.

Tính năng Wireless Hosted Network mới

Một phần của một dự án cũ được gọi là Microsoft Virtual Wi-Fi, tính năng Wireless Hosted Network cho phép bạn tạo ra một bộ định tuyến không dây ảo với một adapter không dây hỗ trợ trong Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2. Thậm chí bạn có thể lưu trữ mạng không dây ảo trong khi đang được kết nối với mạng thường xuyên sử dụng không dây cùng một adapter không dây.

Bạn có thể sử dụng Wireless Hosted Network thiết lập một mạng Wi-Fi tạm thời để chia sẻ file một cách an toàn khi ra khỏi nhà hoặc văn phòng. Bạn cũng có thể sử dụng nó để mở rộng hoặc chia sẻ một kết nối mạng không dây hay có dây. Đó là cơ bản một phiên bản nâng cao của mạng ad-hoc.

Nếu một adapter không dây hỗ trợ được phát hiện bởi Windows 7 hay Windows Server 2008 R2, bạn sẽ thấy Microsoft Virtual Wi-Fi miniport Adapter trên cửa sổ kết nối mạng, như Hình 5 cho thấy.

Hình 5: Virual Adapter của Wireless Hosted Network

Để bắt đầu, có thể bạn sẽ muốn kích hoạt  Internet Connection Sharing (ICS) để cung cấp một kết nối Internet trên mạng chủ. Trên cửa sổ Network Connections, kích chuột phải vào adapter được kết nối với Internet và chọn Properties. Chọn tab Sharing, đánh dấu vào Allow other network users to connect through this computer’s Internet connection, chọn Network Connection Hosted từ hộp danh sách thả xuống, và nhấn OK.

Tiếp theo, cấu hình mạng thông qua Command Prompt:

Netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=YourVirtualNetworkName  key=YourNetworkPassword

Bây giờ bắt đầu host mạng:

Netsh wlan start hostednetwork

Để Stop host

netshwlan stop hostednetwork

Xem Hình 6 cho một ví dụ về các lệnh này.

Hình 6: Cấu hình, start và stop Wireless Host Network.

Wireless Host Network có thể hữu ích và thú vị cho dân kỹ thuật, nhưng họ cũng có thể phục vụ như là một lỗ hổng bảo mật trên mạng doanh nghiệp mà quản trị viên nên cắm. Người lao động cố ý hay vô tình có thể tạo ra Wireless Hosted Network, mở không kiểm soát truy cập không dây với mạng công ty. Mặc dù nó có bảo đảm bằng WPA2/AES mã hóa, nó không được kiểm soát bởi các quản trị viên. Nếu bạn đang sử dụng một máy chủ Windows, bạn có thể có thể ngăn chặn người dùng tạo ra Wireless Hosted Network thông qua chính sách Wireless Network (IEEE 802.11).

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *