(+84) 463.28.7979

Triển khai Exchange 2007 Multi-site CCR Clusters –nên và không nên P 4


Trong phần 3 trước, chúng ta đã xem xét chiến lược transport dumpster cũng như sắp xếp và cấu hình của file share witness.

Bạn có thể xem chi tiết các phần của chuỗi bài viết này

>> Triển khai Exchange 2007 Multi-site CCR Clusters -nên và không nên P 1

>> Triển khai Exchange 2007 Multi-site CCR Clusters -nên và không nên P 2

>> Triển khai Exchange 2007 Multi-site CCR Clusters -nên và không nên P 3

Trong phần 4 này, chúng ta sẽ nói tiếp phần 3. Tiếp tục xem xét về fail-over giữa những cluster nodes và cách một fail giữa các node nằm ở những trung tâm dữ liệu tác động đến người dùng cuối. Cuối cùng chúng ta nói sơ qua về chiến lược backup khi triển khai một multi-site CCR cluster.

Hoạt động failover giữa các Cluster Nodes

Nếu 2 vote có sẵn, một failover của CMS đến node passive trên trung tâm dữ liệu backup sẽ tự động diễn ra. Điều đó có nghĩa là, không giống SCR, không cần can thiệp bằng tay. Lúc đầu điều này có tuyệt vời vì nó giảm bớt một bước để hoạt động khi có một site failover. Nhưng liệu bạn có muốn CMS fail over đến trung tâm dữ liệu backup giống như vậy? Câu hỏi này phụ thuộc vào con số người dùng, bandwidth giữa các trung tâm dữ liệu, và số cơ sở dữ liệu group/mailbox lưu trữ. Tưởng tượng là một minor bất ngờ ngừng chảy network xảy ra trong trung tâm dữ liệu chính và gây ra một failover trong cơ sở dữ liệu backup.

Tình huống tồi tệ hơn là một failover của CMS có thể mất đến 30 phút trong một số môi trường. Đầu ngột bạn gặp phải hoàn cảnh khi tất cả các server Exchange HT và CAS, các domain controller/ các server Global Catalog cũng như các client Outlook phải giao tiếp với CMS bây giờ trên cơ sở dữ liệu backup. Nếu bạn không muốn failover tự động của CMS xảy ta khi địa chỉ IP hay tên network của cluster không thể sử dụng được, hãy xem xét sự tạm ngừng dịch vụ cluster trên node passive.

Chú ý: Lý do vì sao bạn nên tạm hoãn và dừng dịch vụ clusster trên node passive là bởi vì khhi tạm hoãn một node, các nhóm và tài nguyên hiện có vẫn sẽ trực tuyến trong khi các nhóm và các nhóm thêm vào không thể trực tuyến lại trên node. Vì điều này, dịch vụ cluster sẽ không dừng ship log file diễn ra trên các cluster node. Tuy nhiên, dừng dịch vụ cluster trên node passive sẽ làm cluster ngừng hoạt động và phá vỡ ship log file đến khi dịch vụ Cluster được khởi động lại.

Để tạm hoãn dịch vụ cluster trên một cluster node trong một failover cluster Windows Server 2008 , mở console quản lý failover cluster, mở cluster và sau đó là Nodes. Bây giờ chuột phải vào node passive và chọn Pause trong menu như hình 1 ở dưới.

Exchange_Cluster_P4_1

Hình 1: tạm ngừng dịch vụ cluster trên cluster node CCR passive

Bạn cũng có thể tạm hoãn cluster dùng cluster.exe nếu bạn muốn. Để làm như vậy dùng lệnh sau:

CLUSTER.EXE <name of WFC> NODE <name of node> /PAUSE

Exchange_Cluster_P4_2

Hình 2: Tạm hoãn Passive Cluster Node

Khi một disaster xảy ra ở trung tâm dữ liệu chính làm tắt các node active, bạn cần failover đến cluster thao tác bằng tay bằng cách lấy lại node passive như hình 3. Bạn phải làm như vậy mặc dù bạn có một vote thứ ba trong dạng của file share witness có sẵn trong trung tâm dữ liệu chính hay một trung tâm dữ liệu thứ ba.

Exchange_Cluster_P4_3

Hình 3: CMS hiện đang offline

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *