(+84) 463.28.7979

Triển khai Exchange 2007 và Office Communications Server 2007 R2 P 3


Giới thiệu

Vậy là chúng ta đã xem xét các role mà một cài đặt OCS/Exchange có thể có và chúng ta cũng đã nói đến những kịch bản chúng ta sẽ làm việc trong suốt loạt bài này. Mục đích chính ở đây là để đưa ra những hướng dẫn để giúp bạn cài đặt một môi trường sử dụng các công nghệ UC.

Các bạn có thể xem thêm từng phần ở phía dưới:

>> Triển khai Exchange 2007 và Office Communications Server 2007 R2 P 1

>> Triển khai Exchange 2007 và Office Communications Server 2007 R2 P 2

>> Triển khai Exchange 2007 và Office Communications Server 2007 R2 P 4

>> Triển khai Exchange 2007 và Office Communications Server 2007 R2 P 5

>> Triển khai Exchange 2007 và Office Communications Server 2007 R2 P 6

>> Triển khai Exchange 2007 và Office Communications Server 2007 R2 P 7

Trong bài này, chúng ta sẽ nói nhanh qua các bước ban đầu để cài đặt Domain Controllers. Tôi sẽ đưa ra những gợi ý về quá trình này và cũng đề xuất một số các dịch vụ như Certificate Services, Split-DNS configuration, và OS requirements for OCS Server.

Nếu bạn đã quên mô hình chúng ta tạo ở loạt bài này (hình 1), bài này sẽ nhắc lại về nó trước khi chúng ta bắt đầu làm việc. Vì nó là một POC, Certificate Services sẽ nằm trên một Domain Controller nhưng trong một môi trường làm việc thực sự nó nên là một máy chuyên dùng cho role này.

Exchange 2007

Hình 1

Cài đặt Domain Controller

Cả hai sản phẩm (Exchange và OCS) đều hoàn toàn dựa trên AD và DNS, trong phần này chúng ta sẽ đi qua quá trình càiđặt domain controller đầu tiên cũng như domain controller thứ hai. Tôi khuyên bạn nên khởi động và chạy ít nhất là hai domain controller phòng trường hợp rớt dịch vụ. Nếu bạn chỉ có một DC và một cái bị rớt, bạn sẽ không thể dùng OCS hay Exchange ngay cả nếu chúng nằm ở những máy khác nhau.

Một số gợi ý:

– Chúng ta có một domain single và một forest single; cả hai Domain Controllers nên được cấu hình là Global Catalog

– Cấu hình tất cả các server là địa chỉ IP tĩnh

– Cấu hình tất cả các client dùng cả Primary và Secondary DNS point đến Domain Controllers

– Trước khi cài đặt domain controller đầu tiên, đảm bảo server Primary DNS được cấu hình có địa chỉ IP của riêng nó; IP
giống nên được cấu hình là Primary DNS trên domain controller thứ hai.

– Sau khi cài đặt domain Controller đầu tiên, đến DNS Server Manager và tạo một khu vực đảo ngược dựa trên cấu hình IP của bạn.
– Sử dụng Active Directory Sites và Services (dssite.msc) tương ứng với địa chỉ IP với site này, nếu bạn chỉ có một site thì đây không phải là yêu cầu, nhưng tốt hơn là nên chuẩn bị các server dự phòng trong suốt quá trình làm việc.

– Mặc dù không phải yêu cầu nhưng bạn có thể thay đổi tên site Active Directory để mô tả vị trí của bạn sử dụng cùng Active Directory Sites và Services

Tất cả các quá trình liên quan đến việc xây dựng domain controller đầu tiên trong môi trường của chúng ta đều được mô tả dưới đây:

1. Click vào Start, Run và điền DCPromo và click OK.

2. Ở trang Welcome to the Active Directory Domain Services Installation Wizard. Click Next.

3. Trên trang Operating System Compatibility. Chúng ta đã biết về những cải thiện bảo mật của Windows 2008 và những
sản phẩm sau đó (Windows 98, NT và những cài đặt SMB đơn giản) có thể bị ảnh hưởng, click Next.

4. Trên trang Choose a Deployment Configuration. Chọn Create a new domain in a new forest và click Next.

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *