(+84) 463.28.7979

Tùy biến quản lý thư mục trong Exchange Server 2007


Cá nhân hoá các trang và hiển thị thư mục trên ý kiến của người sử dụng để cải thiện kinh nghiệm người dùng Outlook.

Giới thiệu

Exchange Server 2007 cho phép quản trị viên quản lý các thư mục mặc định và ngoài ra còn có tính năng tuỳ chỉnh các thư mục được sử dụng bởi các Message Records Management (MRM).

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xác nhận tính hợp lệ cách thức để người quản trị có thể cải thiện kinh nghiệm của người dùng cuối với một số tính năng có sẵn trong quản lý thư mục. Bằng cách sử dụng các tính năng như vậy, chúng tôi có thể hướng dẫn người dùng sử dụng đúng các nguồn tài nguyên.

Cấu hình cá nhân hoá của trang quản lý thư mục.

Trước hết, chúng tôi lựa chọn một máy chủ đã được cài đặt IIS server. Sau đó chúng tôi sẽ tạo một thư mục ảo trên máy chủ này để lưu trữ trang website – nơi sẽ hướng dẫn người sử dụng về cách quản lý thư mục các nhân. Trang này sẽ được truy cập khi một người dùng bấm chuột vào biểu tượng “Managed folder” trong Outlook 2007 của họ. Bạn có thể lưu trữ tại bất kỳ máy chủ nào cài đặt IIS hoặc dịch vụ hosting nào.

Bây giờ chúng tôi có thể đăng nhập vào máy chủ đã chọn, chúng tôi làm các bước như sau:

1. Mở IIS.

2. Mở rộng WebSite.

3. Bấm phải chuột vào Default Web Site và bấm vào New sau đó chọn Virtual Directory.

4. Trong trang đầu tiên của Virtual Directory, chọn Next.

5. Virtual Directory Alias. Nhập trong ManagedFolderHP và click Next (hình 1)

Customizing-folder-exchange-2k7-1

Hình 1.

6. Trong phần Web Site Content Directory, bạn chọn đường dẫn – nơi mà tất cả các trang liên quan tới thư mục Managed Folder HP sẽ lưu giữ và click Next.

7. Virtual Directory Access Permission. Bạn có thể để thiết lập mặc định và click Next.

8. Click Finish để hoàn tất.

Chú ý:

Nếu bạn đang sử dụng một IIS / CAS server trong NLB thì bạn cần phải sao chép và cập nhật nội dung của trang web trên cả hai server và ngoài ra bạn cũng có thể cấu hình trong Exchange.

Bây giờ, tạo ra một tập hợp các trang web để minh hoạ cách sử dụng quản lý thư mục và hướng dẫn từng bước cho người dùng sử dụng tài nguyên này. Nhân đây, bạn cũng có thể sử dụng nhiều trang và tạo liên kết giữa chúng (sử dụng hình ảnh…). Trước khi kiểm tra các trang web, hãy xác nhận các điểm sau:

– Xác định tính hợp lệ nếu bạn truy cập bằng cách sử dụng http hay https. Nếu trang web được cấu hình để yêu cầu SSL, bạn có thể truy cập bằng cách sử dụng SSL, trừ bạn kiểm tra tuỳ chọn.

– Hãy chắc chắn rằng trong thuộc tính của Virtual Directory trong thẻ Document của trang chính mà bạn tạo ra được liệt kê.

– Thử truy cập từ bất kỳ máy tính client nào tới trang web mà bạn vừa tạo ra, nếu bạn truy cập thành công như vậy là chúng ta đã sẵn sàng để cấu hình Exchange 2007 Server.
Bước tiếp theo, mở Exchange Management Sell và bạn sẽ nhìn thấy thiết lập trang mà chúng ta vừa mới kiểm tra cấu hình ManagedFolderHomePage, như trong hình 2 phía dưới. Cmdlet sau có thể sử dụng.

Set-OrganizationConfig -ManagedFolderHomePage:http://<servername>/ManagedFolderHP

Ngoài ra bạn có thể chạy Get-OrganizationConfig cmdlet sau khi các thông số hợp lệ

Customizing-folder-exchange-2k7-2

Hình 2.

Cấu hình Exchange Server và cấu hình trang web được thực hiện, bây giờ chúng tôi kiểm tra giải pháp trên client. Để thử nghiệm nó, chỉ cần bấm vào biểu tượng quả lý thư mục theo mục hộp thư và ở bên phải trang web mà chúng tôi đã cấu hình được hiển thự trong hình 3.

Customizing-folder-exchange-2k7-3

Hình 3.

Nếu bạn có client đang sử dụng Outlook Anywhere, bạn cần phải cân nhắc việc sử dụng địa chỉ URL public thay vì Local, và ngoài ra bạn có thể publishing nó trên Firewall cho phép truy cập từ bên ngoài. Bên cạnh đó, các địa chỉ phải cấu hình để có thể truy cập được hai nơi: Nội bộ và bên ngoài. Trong một số trường hợp, bạn có thể phải giải quyết với DNS.

Quản lý thư mục

Sử dụng Exchange 2007 chúng ta có thể cấu hình comment về quản lý thư mục mặc định (như hộp thư đến, Lịch, hộp thư đi….) và cũng có thể quản lý tuỳ chỉnh thư mục (các thư mục này được tạo bởi người quản trị và nó nằm dưới thư mục quản lý của Outlook client). Một ý kiến có thể được nhìn thấy trong OWA (Outlook web access), outlook 2007 và outlook 2003 SP2 hoặc cao hơn. (trong outlook 2003 SP2 hoặc cao hơn các comment sẽ không xuất hiện như trong phiên bản mới, người sử dụng phải bấm vào trình đơn View và Policy để xem ý kiến.

Để quản lý ý kiến trong một thư mục mà bạn có thể sử dụng, hoặc Exchange management Sell, chúng ta làm theo các bước sau:

1. Mở Exchange Management Console.

2. Mở rộng Organization Configuration.

3. Click vào Mailbox.

4. Click Managed Default Folders hoặc thẻ Managed Custom Folders. Trong bài viết này chúng ta sẽ thêm comment vào trong thư mục Inbox, sau đó click vào thẻ Managed Default Folders.

5. Click đúp vào Inbox.

6. Trong thuộc tính của Inbox, chúng ta có thể nhập các comment, các comment này sẽ hiển thị tới tất cả người dùng và chúng ta có ô chọn về việc hạn chế các comment: Do not allow users to minimize comment Outlook.

Customizing-folder-exchange-2k7-4

Hình 4.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *