(+84) 463.28.7979

Ubuntu Server 9.04 Bacula Bweb GUI


Bweb là một chương trình Perl dựa trên web mà thông qua đó cung cấp một công cụ để hoạt động và nhận thống kê. Nó có nhận thông tin cơ sở dữ liệu và chương trình bconsole.

Ubuntu_Server_9.04_Bacula_Bweb_GUI

Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi giả sử rằng bạn đã có một máy chủ Bacula đang hoạt động, Apache và Mysql.

cd /root
apt-get install -y libgdchart-gd2-xpm* make php-pear preload
apt-get install -y libgd-graph-perl libhtml-template-perl libexpect-perl
apt-get install -y libdbd-mysql-perl libdbd-pg-perl libdbi-perl libtime-modules-perl
pear install db
wget http://sourceforge.net/projects/bacula/files/z-older-releases/bacula/2.4.4/bacula-gui-2.4.4.tar.gz/download
tar -zxvf bacula-gui-2.4.4.tar.gz
cd bacula-gui-2.4.4/bweb/
perl Makefile.PL
make install
pear channel-update pear.php.net
install -m 755 -o root -g root cgi/b*.pl /usr/lib/cgi-bin/
chown root:bacula /etc/bacula
echo $VAR1 = { template_dir => “/usr/share/bweb/tpl” }; > /etc/bacula/bweb.conf
chown www-data /etc/bacula/bweb.conf
mkdir -p /usr/share/bweb/tpl
install -m 644 -o root -g root tpl/*.tpl /usr/share/bweb/tpl
mkdir /var/www/bweb
install -m 644 -o root -g root html/*.{js,png,css,gif,ico,html} /var/www/bweb
chmod 666 /etc/bacula/bconsole.conf

Tiếp theo, chúng ta phải gán quyền thực thi cho người dùng: www-data

cd /etc
visudo

Sau dòng

root ALL=(ALL) ALL

Và ngoài ra chúng ta còn thêm:

www-data ALL= NOPASSWD: /usr/bin/bconsole

Sau đó chúng ta sửa file bweb.conf trong thư mục bacula.

cd /etc/bacula
nano bweb.conf

Và thêm phần sau đây vào bweb.conf.

$VAR1 = bless( {
graph_font => /usr/share/fonts/truetype/ttf-bitstream-vera/Vera.ttf,
name => undef,
config_file => /etc/bacula/bweb.conf,
bconsole => /usr/bin/sudo /usr/bin/bconsole -n -c /etc/bacula/bconsole.conf,
fv_write_path => /var/spool/bweb,
password => your bacula mysql password,
template_dir => /usr/share/bweb/tpl,
dbi => DBI:mysql:database=bacula,
error => ,
debug => 0,
user => bacula,
email_media => your email,
stat_job_table => Job
}, Bweb::Config );

Sau khi mọi thứ đã xong, bạn khởi động lại hệ thống của bạn.

Shutdown -r now.

Mở firefox và bạn gõ: http://yourserverip/cgi-bin/bweb.pl và bạn sẽ có một ứng dụng bweb đã được cài đặt.

Theo Howtoforge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *