(+84) 463.28.7979

Video quảng cáo Motorola Xoom dùng ý tưởng của Apple?


Trong đoạn quảng cáo mới nhất của máy tính bảng Xoom, Motorola đã sử dụng lại ý tưởng của đoạn quảng cáo máy tính Macintosh nổi tiếng từ năm 1984 của Apple.

Video quảng cáo Macintosh năm 1984 của Apple:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>