(+84) 463.28.7979

Virtual Hosting với PureFTPd và MySQL trên Mandriva 2009.0


Đây là bài viết hướng dẫn cách cài đặt PureFTPd Server. Hệ thống sử dụng Virtual User từ Database MySQL thay vì người dùng của hệ thống thực.

Điều này còn có nhiều performant và cho phép để có hàng ngàn người sử dụng ftp trên một máy tính. Ngoài ra, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng hạn ngạch và upload/download với thiết lập giới hạn băng thông. Mật khẩu sẽ được lưu trữ và được mã hóa MD5 như một chuỗi trong cơ sở dữ liệu.
Đối với người quản trị cơ sở dữ liệu MySQL bạn có thể sử dụng web dựa trên các công cụ như phpMyAdmin cũng sẽ được cài đặt trong bài viết này. phpMyAdmin là một giao diện đồ họa rất dễ dàng sử dụng điều này có nghĩa là bạn không có cần phải nhớ các dòng lệnh khi bạn muốn thực thi.

Đây là bài viết dựa trên Mandriva 2009,0. Do vậy, yêu cầu bạn cần phải biết cách thiết lập hệ thống cơ bản với Mandriva 2009,0.

Phần bài viết này có nghĩa là chỉ là hướng dẫn thực hành, nó sẽ không bao gồm cả lý thuyết như một số tài liệu trên các website khác.

1. Chú ý sơ bộ.

Đây là bài viết tôi sẽ sử dụng tên là: server1.itnews.vn với địa chỉ IP: 192.168.0.100. Các thiết lập ở đây có thể khác so với thiết lập của bạn, bạn có thể thay thế cho phù hợp với các thiết lập của bạn.

2. Cài đặt MySQL và phpMyAdmin.

Điều này có thể được cài đặt trong một dòng lệnh sau:

urmpi MySQL MySQL-client phpmyadmin

Theo mặc định, mạng sẽ chưa được kích hoạt gói MySQL trong Mandriva 2009,0. Chúng ta có thể bỏ qua nói với dòng lệnh skip-networking in /etc/my.cnf

vi /etc/my.cnf

[…]
# Dont listen on a TCP/IP port at all. This can be a security enhancement,
# if all processes that need to connect to mysqld run on the same host.
# All interaction with mysqld must be made via Unix sockets or named pipes.
# Note that using this option without enabling named pipes on Windows
# (via the “enable-named-pipe” option) will render mysqld useless!
#
#skip-networking
[…]

Sau đó, chúng ta tạo hệ thống liên kết khởi động cho MySQL và Apache …

chkconfig mysqld on
chkconfig httpd on

… và start cả hai dịch vụ

/etc/init.d/mysqld start
/etc/init.d/httpd restart

Tạo ra một mật khẩu cho tài khoản Root trong MySQL(thay thế yourrootsqlpassword với mật khẩu bạn muốn sử dụng):

mysqladmin -u root password yourrootsqlpassword
mysqladmin -h server1.example.com -u root password yourrootsqlpassword

3. Cài đặt PureFTPd hỗ trợ với MySQL.

Gói PureFTPd của Mandriva có hỗ trợ các công cụ khác nhau như: Mysql, PostgreSQL, LDAP… chúng ta cài như sau:

urpmi pure-ftpd pure-ftpd-anon-upload pure-ftpd-anonymous

Sau đó, chúng ta tạo một nhóm ftp (ftpgroup) và các thành viên (ftpuser) ảo và tất cả mọi người dùng sẽ được ánh xạ tới. Thay thế các nhóm và USERID-2001 với một số nào đó trên hệ thống của bạn:

groupadd -g 2001 ftpgroup
useradd -u 2001 -s /bin/false -d /bin/null -c “pureftpd user” -g ftpgroup ftpuser

Pages: 1 2 3 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *