(+84) 463.28.7979

Vô hiệu hoá Guest session trong Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot


Trong Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot có tuỳ chọn chạy “Guest Session” cho phép những người khác để đăng nhập vào hệ thống Ubuntu của bạn với một tài khoản khách (không có mật khẩu) và sử dụng nó. Kể từ khi, Ubuntu 11,10 sử dụng LightDM như là nó quản lý phần hiển thị, nhiều người dùng Ubuntu đang tự hỏi làm thế nào để vô hiệu hóa Guest Session trong Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm thế nào để vô hiệu hóa Guest Session trong Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot.

Với thủ thuật đơn giản để vô hiệu hóa guest session trong Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot là sửa tập tin lightdm.conf. Để chỉnh sửa tập tin lightdm.conf, trước hết bạn mở nó trong Gedit bằng cách chạy lệnh dưới đây.

sudo gedit /etc/lightdm/lightdm.conf

Khi tập tin được mở ra, bạn sẽ nhìn thấy nội dung gốc của tập tin, trước khi chỉnh sửa bạn nên sao lưu ra một bản với tên là lightdm.conf.bak.

[SeatDefaults]

greeter-session=unity-greeter

user-session=ubuntu

Bây giờ bạn thêm dòng sau vào cuối của tập tin

allow-guest=false

guest_session_disabled

Sau đó bạn lưu tập tin và khởi động lại hệ thống. Tuỳ chọn Guest Session sẽ không xuất hiện ở màn hình đăng nhập.

Trước khi bạn vô hiệu hoá Guest Session trong Ubuntu 11.10, bạn có thể nhìn thấy tuỳ chon Guest Session trong Profile của bạn như hình phía duới.

guest_session_disabled

Sau khi vô hiệu hoá Guest Session trong Ubuntu 11.10, bạn sẽ không nhìn thấy Profile của bạn như hình phía dưới.

guest_session_disabled

Để kích hoạt lại Guest Session trong Ubuntu 11.10, tất cả bạn phải làm là xoá dòng allow-guest=false ở tập tin lightdm.confi và sau đó khởi động lại hệ thống.

Enjoy!

Theo WindowsClb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>