(+84) 463.28.7979

Vô hiệu hoá Ipv6 trên Debian Linux


Giao thức Internet phiên bản 6 có thể được vô hiệu hoá bằng cách loại bỏ trình điều khiển hoặc module nhân được gọi là Ipv6. Để vô hiệu hoá, dùng lệnh sau:

echo ‘blacklist ipv6’ >> /etc/modprobe.d/blacklist

Chỉ cần khởi động lại máy tính

# reboot

Hoặc bạn có thể sử dụng lệnh ifconfig để loại bỏ tất cả địa chỉ Ipv6 cấp cho máy tính của bạn. Bạn cũng cần phải loại bỏ gateway bằng lệnh chính lệnh Route và cuối cùng là sử dụng lệnh rmmod để loại bỏ trình điều khiển Ipv6. Điều này rất hữu ích nếu bạn không muốn khởi động lại máy tính. Lưu ý rằng NIC eth0 sẽ hạ xuống và bạn sẽ không thể sử dụng với lệnh của phiên ssh.

# ifconfig down eth0
# route -A inet6 del {network6}/{prefixlength} gw {ipv6address} eth0
# lsmod | grep ipv6
# rmmod ipv6
# ifconfig eth0 up
#### or
# /etc/init.d/networking restart

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *