(+84) 463.28.7979

Vô hiệu hoá Manager Server và cấu hình ban đầu thông qua Group Policy


Khi tôi thấy các công cụ quản lý Server và cấu hình bảng Nhiệm vụ ban đầu trong Windows Server 2008 R2, tôi không luôn luôn nhớ đến và nhấp vào ô “Do Not Show Me This Console At Logon“, do đó, tôi tiếp tục đóng cửa nó hay không cần thiết nhìn thấy những công cụ trong quá trình đăng nhập của tôi.

Hơn nữa, nếu một quản trị viên mới đăng nhập vào máy chủ, hai công cụ được trình bày trên đăng nhập lần đầu. Bạn có thể nhận được xung quanh màn hình hiển thị không cần thiết của hai bàn giao tiếp lúc đăng nhập với một thiết lập Group Policy.

Những lợi ích để khởi động của hai công cụ đàn áp là: Nó sẽ ngăn chặn một cấu hình tình cờ, như loại bỏ một vai trò hoặc vô tình thay đổi trạng thái tường lửa Windows, và nó sẽ làm cho quá trình đăng nhập một chút nhanh hơn. Nó không làm tổn thương để ngăn chặn những công cụ này, có thể là, nếu sự thay đổi cần phải được thực hiện cho một máy chủ, bạn sẽ có thể tìm ra cách để khởi động Server Manager (ServerManager.msc) để thực hiện nhiệm vụ quản trị trên máy chủ.

Các thiết lập cho việc vô hiệu hóa này tự động khởi động được cấu hình trong Group Policy trong Computer Configuration | Policies | Administrative Templates | System | Server Manager. Có hai giá trị để làm ẩn là Server ManagerInitial Configuration (Hình 1).

Server manager

Nếu bạn đặt cả hai là kích hoạt, nó sẽ làm cho các máy chủ trong Domain không hiển thị Server Manager lúc đăng nhập. Bạn vẫn có thể mở Server Manager, nhưng tùy chọn để ẩn sẽ điều khiển tất cả các lần đăng nhập vào Server và bạn không thể thay đổi từ Server manager như (Hình 2).

Server manager

Công cụ “Initial Configuration Tasks” hơi khác một chút, như không có một cách dễ dàng để chạy trực tiếp (như Server Manager snap-in). Công cụ này sẽ vẫn chạy nếu máy chủ đang chạy trước khi Join vào miền, vì vậy những nhiệm vụ cơ bản như thay đổi tên máy tính, thiết lập một địa chỉ IP và cấu hình tường lửa Windows vẫn có thể được thực hiện từ công cụ Initial Configuration Tasks.

Initial Configuration Tasks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *