(+84) 463.28.7979

Vô hiệu hoá phím Windows


Phím Windows giúp bạn mở Start Menu, chạy Explorer, Run, Find,…Trong trường hợp bạn không muốn dùng nó ta có thể vô hiệu hoá phím này đi.

Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo mới một giá trị DWORD mới nếu chưa có với tên “NoWinKeys” và gán dữ liệu cho nó là 1 để vô hiệu hoá phím Windows.

disable-win-button

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
Explorer
System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer
Name: NoWinKeys
Type: REG_DWORD
Value: 0 = mặc định, 1 – vô hiệu hoá phím Windows.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *