(+84) 463.28.7979

Vô hiệu hoá thư viện trong Windows 7


Thư viện thực sự chỉ là “thư mục ảo” và cách thức mới để tổ chức mọi thứ. Nó thực sự là một sự cải tiến trong quan điểm của tôi.

Tuy nhiên, nếu bạn thực sự muốn loại bỏ chúng, bạn có thể chọn để thiết lập cá nhân thư mục của bạn để hiển thị như là một trình đơn trong “Customize Start Menu”. Để làm điều đó theo các bước sau:
1. Kích chuột phải vào nút Start.
2. Chọn Properties.
3. Nhấn vào nút Customize.
4. Xác định vị trí thư mục cá nhân từ trình đơn.
5. Chọn hiển thị như là một trình đơn.
Click OK.
Trinh Dinh Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>