(+84) 463.28.7979

Xác định chính sách địa chỉ Email trong Exchange 2007(Phần 1)


Như tất cả chúng ta đều biết, Exchange server 2007 khác rất nhiều so với các phiên bản trước. Một trong những thay đổi được thực hiện trong khi Microsoft tạo ra Exchange Server 2007 đó là dịch vụ Recipient Update Service.

Trong trường hợp bạn không quen thuộc với Recipient Update Service, nó đã được đáp ứng được các cơ chế chịu trách nhiệm về kết hợp địa chỉ Email tới các đối tượng trong Active directory. Như các bạn đã biết, Recipient Update Service luôn luôn không đoán trước được. và đôi khi có kết quả chậm trễ lâu hơn trước khi người dùng sẽ được chỉ định một địa chỉ Email.

Trong exchange server 2007, Update Service đã được thay thế bởi một quá trình đồng bộ quá địa chỉ Email cho tài khoản trong Active Directory ngay lập tức thông qua các dòng lệnh của Email Address Policy. Tất nhiên, một trong những ảnh hưởng của sự thay đổi này đó là phương pháp tạo chính sách địa chỉ email mới. Quá trình này vẫn còn rất đơn giản, và dễ dàng nhưng nó hơi khác một chút từ các quá trình được sử dụng trong Exchange server 2003.

Tên miền được chấp nhận.

Trước khi bạn có thể tạo chính sách địa chỉ email, đầu tiên bạn phải xác định ít nhất một Domain chấp nhận. Chấp nhận các tên miền này thường có thể là Domain mà Exchange sẽ xác thực. Mặc dù trong một số trường hợp, một tên miền có thể chấp nhận được một tên miền khác trong một rừng Active Directory trong tổ chức hoặc một tên miền bên ngoài.

Khi bạn triển khai đầu tiên Hub transport server trong tổ chức Exchange server của bạn, cấu hình Exchange Forest tên miền gốc như là một tên miền được chấp nhận theo mặc định. Điều này khá tốt, nếu tên miền nội bộ của bạn và tên miền bên ngoài phù hợp. Nhưng nó có thể gây ra lỗi nếu bạn sử dụng tên miền riêng biệt. Ví dụ, trong tổ chức sản xuất của bạn sử dụng một mạng nội bộ với tên miền là mycompany.com.vn. Tuy nhiên, tên miền bên ngoài là itnews.vn. Theo mặc định, Exchange sẽ nhận tên miền mycompany.com.vn, nhưng không phải là itnews.vn.

Tạo một tên miền mới được chấp nhận.

Tạo ra một tên miền mới được chấp nhận thật là một quá trình đơn giản. Để làm được như vậy, bạn mở Exchange Management Console và bạn chuyển tới Organization Configuration | Hub Transport. Bây giờ bạn click New Accepted Domain và bạn tìm trong Action Pane. Khi bạn làm vậy, bạn sẽ được đưa đến màn hình hiển thị như hình 1. Bạn phải nhập một tên cho tên miền mới, và chấp nhận tên miền. Nói chung, có thể là một trong những tên miền trong cùng tổ chức. Ngoài ra, bạn phải xác định rõ xem các tên miền mới có phải là tên miền được xác thực, tên miền nội bộ hoặc một tên miền bên ngoài. Khi bạn làm xong, nhấn chuột vào nút New và chấp nhận tên miền mới sẽ được thêm vào thẻ Accepted Domain, như hình 2.

email-policy-1-1

Hình 1.

Bạn phải nhập tên hiển thị và tên của tên miền mới được chấp nhận.

email-policy-1-2

Hình 2

Tên miền mới được chấp nhận xuất hiện trong thẻ Accepted Domain.

Phương pháp khác để xác định chấp nhận tên miền.

Trong trường hợp bạn đang băn khoăn, bạn cũng có thể sử dụng Exchange Management Shell để xác định chấp nhận một tên miền. Lệnh bạn cần phải sử dụng để làm việc này là:

New-AcceptedDomain -Name “brienposey.com” -DomainName “brienposey.com” -DomainType “Authoritative”

Như bạn có thể nhìn thấy, lệnh New – AcceptedDomain hiển thị ở trên sử dụng cùng một thông số chính xác giống như Accepted Domain Wizard. Đơn giản chỉ cần sử dụng thông số -Name và -DomainName để cung cấp tên hiển thị và các tên miền tương ứng. Thông báo trong dòng lệnh ở trên, thực tế rằng các tên hiển thị và các tên hiển thị được đính kèm trong dấu ngoặc kép.

Trong trường hợp này, tôi đặt tên miền kiểu Authoritative. Tuy nhiên, bạn có thể chỉ rõ InternalReply hoặc ExternalReply thay vì xác định tên miền nội bộ hoặc tên miền bên ngoài.
Như bạn có thể nhìn thấy, dòng lệnh New – AcceptedDomain là một trong những dòng lệnh khá dễ dàng sử dụng trong Exchange Management Shell. Nếu bạn cần thêm các trợ giúp với các dòng lệnh New – AcceptedDomain, bạn có thể thực hiện lện sau trong Exchange Management Shell để biết được cú pháp đầy đủ.

Help New-AcceptedDomain

Kết luận

Trong bài viết này, tôi đã giải thích rằng xác định một tên miền chấp nhận là một điều kiện tiên quyết để tạo ra một chính sách địa chỉ Email. Trong phần 2, tôi sẽ kết luận một loạt bằng cách miêu tả cách làm như thế nào để tạo được một chính sách địa chỉ Email.

Theo msexchange

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *