(+84) 463.28.7979

Xoá Item cũ trong Excel Pivot Table


Item cũ được giữ lại trong danh sách đổ xuống

Các dữ liệu nguồn trong bảng pivot có thể thay đổi và mục trước đó trong nguồn không còn bao gồm. Ví dụ, một số người bán hàng có thể rời khỏi công ty và tên của người thay thế xuất hiện trong bảng nguồn.

Ngay cả sau khi bạn làm mới bảng pivot, tên của người bán hàng cũ sẽ xuất hiện, cùng với tên mới. Trong danh sách bên phải, Cartier đã thay thế Gill, nhưng Gill vẫn còn xuất hiện trong danh sách.

Hướng dẫn này cho thấy cách bạn làm thế nào bạn để có thể gỡ bỏ các Item cũ bằng tay hoặc lập trình.

Remove-Pivot-Excel

Xoá bỏ bằng thủ công

Để xoá bỏ bằng thủ công các mục cũ từ danh sách

1. Nếu bạn tự tạo ra bất kỳ nhóm nào bao gồm các mục cũ, gỡ nhóm những Item.

2. Kéo lĩnh vực trục ra khỏi bảng pivot.

3. Trên thanh công cụ Pivot, bấm vào nút Refresh.

4. Kéo lĩnh vực trục quay trở lại bảng pivot.

Thay đổi các Item giữ lại trong thiết lập Excel 2007

Để ngăn chặn các Item cũ được giữ lại trong một bảng pivot Excel 2007, bạn có thể thay đổi một tùy chọn thiết lập:

1. Click chuột phải vào ô trong bảng Pivot.

2. Click vào tuỳ chọn PivotTable.

3. Click vào thẻ Data.

4. Trong Retain Items lựa chọn None từ danh sách thả xuống.

5. Click Ok và sau đó nhấn Refesh bảng Pivot.

Tự động xoa Item cũ trong Excel 2002 hoặc về sau nữa

Trong Excel 2002 và các phiên bản về sau, bạn cso thể tự động thay đổi thuộc tính của bảng Pivot để năng chặn những Item thiếu xuất hiện hoặc xoá bỏ những Item cũ.

Sub DeleteMissingItems2002All()

‘prevents unused items in non-OLAP PivotTables

‘pivot table tutorial by contextures.com

Dim pt As PivotTable

Dim ws As Worksheet

Dim pc As PivotCache

‘change the settings

For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets

For Each pt In ws.PivotTables

pt.PivotCache.MissingItemsLimit = xlMissingItemsNone

Next pt

Next ws

‘refresh all the pivot caches

For Each pc In ActiveWorkbook.PivotCaches

On Error Resume Next

pc.Refresh

Next pc

End Sub

Tự động xoa Item cũ trong Excel 97/ Excel 2000

Tronng các phiên bản trước, chạy đoạn code sau để xoá những Item cũ từ danh sách đổ xuống:

Sub DeleteOldItemsWB()
'pivot table tutorial by contextures.com
'gets rid of unused items in PivotTable
' based on MSKB (202232)
Dim ws As Worksheet
Dim pt As PivotTable
Dim pf As PivotField
Dim pi As PivotItem

On Error Resume Next
For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
  For Each pt In ws.PivotTables
    pt.RefreshTable
    pt.ManualUpdate = True
    For Each pf In pt.VisibleFields
      If pf.Name <> "Data" Then
        For Each pi In pf.PivotItems
          If pi.RecordCount = 0 And _
            Not pi.IsCalculated Then
            pi.Delete
          End If
        Next pi
      End If
    Next pf
    pt.ManualUpdate = False
    'pt.RefreshTable 'optional - might hang Excel
                 'if 2 or more pivot tables on one sheet
  Next pt
Next ws

End Sub

Download file nguồn của ví dụ này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>