(+84) 463.28.7979

Xoá Master boot Record trên Linux


Bạn có thể xóa MBR (master boot recored) bằng cách sử dụng lệnh dd. Các lệnh sau đây sẽ hoàn toàn xóa MBR của bạn, trong đó có tất cả các thông tin phân vùng của bạn. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng tên thiết bị đúng:

Master boot record

# dd if=/dev/zero of=/dev/sdc bs=512 count=1

Kết quả đầu ra

1+0 records in

1+0 records out

512 bytes (512 B) copied, 0.00308483 s, 166 kB/s

/dev/sdc là thiết bị USB của bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *